Prípadová štúdia – Optimalizácia cash-flow prostredníctvom efektívneho nastavenia procesov vystavovania faktúr

Popis situácie

Klient prišiel k nám s požiadavkou, že by si chcel zobrať prevádzkový úver z banky, pretože mu chýbajú financie na prevádzkové náklady a vývoj a preto ho to brzdí v rozvoji firmy.

Riešenie

Na základe analýzy sme identifikovali príčiny nedostatku cash-flow. 

Hlavným problémom bolo oneskorené vystavovanie faktúr, čo spôsobovalo značné zdržania v príjme finančných prostriedkov. Táto situácia viedla k nedostatku likvidity, čo spôsobovalo  neschopnosť platiť dodávateľom načas a financovať denné operácie. Systém, ktorý firma používala, bol zastaralý a neefektívny, čo prispievalo k častým oneskoreniam a chybám vo fakturačnom procese.

S klientom sme pripravili zmeny, nastavili sme nové procesy, a implementovali sériu navrhnutých zmien zameraných na optimalizáciu a automatizáciu ich fakturačného procesu. Tieto zmeny zahŕňali jasné usmernenia a lehoty pre vystavovanie faktúr, zavedenie nových technológií a procesných inovácií, ktoré zefektívnili a urýchlili fakturačný cyklus a zefektívnili sledovanie pohľadávok.

Výsledok

Klient si chcel zobrať úver a nakoniec ho vôbec nepotreboval, stačilo nastaviť správne procesy vo firme. Po implementácii navrhnutých opatrení klient zažil výrazné zlepšenie v cash-flow. Čas potrebný na vystavenie faktúr sa znížil o 70%, čo viedlo k rýchlejšiemu príjmu finančných prostriedkov. Celková likvidita firmy sa výrazne zvýšila, čo umožnilo klientovi lepšie plánovať budúce investície a rast.

Je dobré pre podnikateľa, ak má možnosť si s niekým rozobrať situáciu. Uvedená štúdia ukázala, ako môžu strategické zmeny v interných procesoch prispieť k lepšiemu finančnému zdraviu a efektívnosti firmy.