Všeobecné obchodné podmienky

1.Všeobecné ustanovenia

 • Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti medzi poskytovateľom elektronických služieb a príjemcom elektronických služieb a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí elektronických služieb.
 • Poskytovateľom je spoločnosť NELLYORK s.r.o., Námestie slobody 1656/21, 020 01 Púchov, IČO: 45 290 105, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka 22300/R (ďalej len „poskytovateľ“)
 • Ďalšie kontaktné údaje poskytovateľa:

Poštová adresa: Dvory 1932, 020 01 Púchov

Číslo bankového účtu: SK7611000000002924827429

E-mail: info@vyssilevel.sk, info@nellyork.sk

Tel. číslo: 0911 903 386

 • Objednávateľom elektronických produktov a služieb je fyzická osoba alebo právnická osoba ako príjemca elektronických služieb, ktorá využíva alebo nakupuje produkty a služby poskytované poskytovateľom na základe zmluvného vzťahu a týchto VOP. (ďalej len „užívateľ“)
 • Elektronické služby sú služby poskytované prostredníctvom internetového portálu vyssilevel.skwww.nellyork.sk alebo jeho jazykových mutácií (ďalej len „internetový portál“), ktorého je poskytovateľ prevádzkovateľom (ďalej len „služby“). Za služby sa považujú aj služby, ktoré nie sú elektronickými službami.
 • Zmluva o poskytnutí elektronických služieb je zmluva, ktorej predmetom je poskytovanie služieb a ktorá je uzavretá elektronickými prostriedkami na diaľku medzi poskytovateľom a užívateľom v súlade s Článkom 2 VOP (ďalej len „zmluva o poskytnutí služieb“ alebo len „zmluva“). Zmluvou podľa týchto VOP sa rozumie aj zmluva o poskytovaní služieb, ktorá nie je uzavretá na diaľku.
 • Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 215.

2.Úvodné ustanovenia

 • Poskytovateľ poskytuje pre užívateľa produkty a služby uvedené na internetových portáloch poskytovateľa nellyork.skwww.vyssilevel.sk , ktorých obsah tvorí obsah poskytovateľa a tretích osôb v písomnej, telefonickej alebo on-line forme (chat) alebo prostredníctvom on-line rozhovoru.
 • Poskytovateľ poskytuje pre užívateľa aj on-line služby, ktorými sa na účely týchto VOP rozumejú video nahrávky uvedené na internetových portáloch uvedených v čl. 2.1. týchto VOP vo forme video školení, video príkladov z praxe, video článkov, atď.

3.Objednávka a uzavretie zmluvy o poskytnutí služieb

 • Odoslaním objednávky prostredníctvom akéhokoľvek komunikačného kanálu (pomocou elektronického formulára, e-mailom, poštou, osobne alebo telefonicky) alebo prostredníctvom internetového portálu použitím príslušného pokynu objednaj alebo zarezervuj resp. tlačidla označujúceho úkon objednania, s výnimkou pokynu resp. tlačidla „nezáväzná objednávka“ alebo iného označenia nezáväznosti úkonu, sa objednávka stáva záväznou a na jej základe dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, z ktorej vznikajú poskytovateľovi a užívateľovi vzájomné práva a povinnosti, a to poskytovateľovi najmä povinnosť poskytnúť v stanovenej forme užívateľovi objednaný produkt a užívateľovi povinnosť uhradiť kúpnu cenu.
 • V prípade, ak aj neboli všetky údaje uvedené užívateľom riadne a úplne, je poskytovateľ oprávnený považovať takúto objednávku za riadne uskutočnenú, ak ju potvrdí.
 • Užívateľ je povinný pred odoslaním elektronického objednávkového formulára skontrolovať a opraviť, alebo upraviť údaje tam uvedené.
 • Užívateľ uskutočnením objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil so všeobecnými  obchodnými podmienkami pre nákup produktov a služieb uvedených na internetovom portáli a že s nimi súhlasí.
 • Uzatvorením zmluvy medzi  poskytovateľom a užívateľom sa stávajú VOP jej neoddeliteľnou súčasťou a sú záväzné medzi zmluvnými stranami.  Začatie používania produktu alebo služby sa považuje za oboznámenie a vyjadrenie súhlasu užívateľa s VOP. Pri zaslaní objednávok e-mailom alebo poštou sa považuje súhlas užívateľa s VOP za daný.
 • Nezáväzná objednávka alebo obdobná forma kontaktovania poskytovateľa užívateľom sa považuje iba za žiadosť o zaslanie informácií o poskytovaných produktoch a službách.
 • Užívateľovi je po vytvorení objednávky zaslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky. Následne poskytovateľ vystaví užívateľovi daňový doklad – faktúru. Táto slúži ako doklad o zaplatení tovaru alebo služby.
 • Užívateľ je povinný skontrolovať si svoju e-mailovú schránku, aj všetky jej podpriečinky (propagácie, hromadné, spam,…). Ak sa e-mail od poskytovateľa objaví mimo hlavného priečinka e-mailovej schránky užívateľa, presunie si ho do hlavného priečinka a e-mailovú adresu poskytovateľa si pridá do svojho adresára. Takto si zabezpečí správne doručovanie elektronickej pošty od poskytovateľa. Ak ani po niekoľkonásobnom hľadaní užívateľ nenájde e-mail poskytovateľa, požiada o vyriešenie problému na info@vyssilevel.sk alebo info@nellyork.sk .

4.Spôsob poskytnutia služby poskytovateľom

 • Zoznam produktov a služieb na internetových portáloch uvedených v čl. I, bode 1.5., ktorú prevádzkuje poskytovateľ je katalógom bežne dodávaných služieb a poskytovateľ nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených produktov a služieb. Dostupnosť produktov a služieb bude pre užívateľa potvrdená na základe otázky užívateľa.
 • Užívateľ sa riadi pokynmi zverejnenými na internetovom portáli vyssilevel.skwww.nellyork.sk a doručeným emailom alebo iným komunikačným prostriedkom poskytovateľa.
 • Poskytovateľ je povinný poskytovať produkty a služby s profesionálnou starostlivosťou a v súlade s údajmi a informáciami poskytnutými užívateľom prostredníctvom internetového portálu nellyork.skwww.vyssilevel.sk alebo inak (napr. emailom, telefonicky a pod.) v dohodnutom termíne alebo v inom termíne na základe vzájomnej dohody. Poskytovateľ nie je viazaný pokynmi užívateľa, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo ich obchádzajú. Poskytovateľ je povinný informovať o všetkých dôležitých krokoch pri poskytnutí produktu alebo služby.
 • Ak je pre splnenie povinností poskytovateľa nevyhnutná súčinnosť zo strany užívateľa, je užívateľ povinný poskytnúť takúto súčinnosť bezodkladne na výzvu poskytovateľa, najmä, ale nie výlučne, v prípadoch ak poskytovateľ požiada užívateľa o zaslanie upresňujúcich, správnych alebo dodatočných informácií a údajov k objednávke.
 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť termín dodania produktu alebo služby užívateľovi v závislosti od množstva prijatých objednávok tretích osôb v relevantnom období. O tejto skutočnosti je poskytovateľ povinný užívateľa bezodkladne informovať. V prípade ak užívateľ nebude mať záujem na poskytnutí produktu alebo služby v neskoršom termíne, je oprávnený jednostranne zrušiť zmluvu. Povinnosť uhradiť odstupné sa na užívateľa v tomto prípade nevzťahuje.
 • Užívateľ je povinný prevziať produkt alebo službu v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky užívateľa poskytovateľom. V prípade, ak dôjde k zrušeniu produktu alebo služby zo strany poskytovateľa, poskytovateľ je oprávnený jednostranne stanoviť novú lehotu na dodanie služby a to aj opakovane, o čom poskytovateľ informuje užívateľa elektronicky e-mailom alebo telefonicky.
 • V prípade, ak užívateľ objednanú službu neprevezme v lehote platnosti uvedenej v objednávke, je poskytovateľ oprávnený účtovať užívateľovi storno poplatok, ktorý je možné využiť ako kredit k budúcej možnej inej objednávke služieb predávajúceho. Kupujúci môže lehotu dodania služby zmeniť dvakrát.
 • Tretíkrát mu zaplatená služba , v prípade jeho neprítomnosti konania služby, prepadne v prospech predávajúceho.

 

Obsah webových stránok

 • Prístup k internetovému portálu uvedenému v čl. I, bode 1.5., a ich používanie užívateľom je bezplatné. Obsah internetového portálu je tvorený predovšetkým textami, fotografiami alebo obrázkami, audio alebo audiovizuálnymi záznamami, ktoré na tieto stránky umiestnil poskytovateľ (ďalej len „obsah“).
 • Obsah je chránený autorským právom poskytovateľa alebo tretích osôb a akékoľvek jeho použitie podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu prevádzkovateľa, s výnimkou prípadov stanovených zákonom, napríklad ak ide o použitie autorsky chránených diel pre súkromnú potrebu, pre účely citácie alebo na výchovno-vzdelávacie účely.
 • Kliknutím na niektoré odkazy na internetovom portáli môže dôjsť k opusteniu portálu a presmerovaniu užívateľa na internetové stránky 3. osôb. Prepojené internetové stránky nie sú poskytovateľom kontrolované a poskytovateľ nie je zodpovedný za obsah žiadnej takto prepojenej internetovej stránky, ani za škodu, ktorá môže užívateľovi vzniknúť v dôsledku jeho presmerovania.

 

Poradňa

 • Pri e-mailovej poradni alebo chatovej poradni si poskytovateľ vyhradzuje právo zasielať odpoveď do 14 dní od jej prijatia na e-mailovú adresu užívateľa, pričom počet otázok je obmedzený na 12 otázok ročne (z toho max. 2 otázky mesačne) na jedného užívateľa.
 • Z dôvodu rýchleho a efektívneho vybavovania písomnej listárne (e-mail a chat) je potrebné formulovať otázky jednoznačne, presne a zrozumiteľne a len z oblasti uvedených na portáloch.
 • V prípade otázok, ktoré svojím charakterom nespadajú do danej oblasti, si poskytovateľ vyhradzuje právo vrátiť otázku späť užívateľovi. Poskytovateľ si vyhradzuje taktiež právo neodpovedať na tie otázky, ktoré svojou náročnosťou a neprimeraným rozsahom nespadajú do všeobecného poradenstva, poprípade takéto otázky môže spoplatniť, na čo poskytovateľ dopredu osobne, písomne alebo elektronickými prostriedkami upozorní.
 • Pri balíčkoch služieb, ktoré sú určené na dlhšiu dobu ako jeden mesiac môže užívateľ využiť najneskôr do 12 mesiacov od dátumu úhrady za kúpu produktu, pokiaľ sa poskytovateľ a užívateľ nedohodnú inak.
 • Užívateľ súhlasí s doručovaním noviniek alebo marketingových informácii prostredníctvom emailu na ním zadanú emailovú adresu uvedenú v objednávke. Tento súhlas môže emailom na adrese info@nellyork.skinfo@vyssilevel.sk kedykoľvek odvolať.
 • Poskytovateľ je oprávnený poskytovať služby aj prostredníctvom tretej osoby.

5.Zmena zmluvy

 • Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba písomne alebo elektronickými prostriedkami, a to na základe dohody zmluvných strán.

6.Doba trvania zmluvy

 • Zmluva medzi poskytovateľom a užívateľom je uzatvorená na dobu určitú,  pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 • V prípade, že bola zmluva uzatvorená v písomnej podobe, pri výklade ustanovení týkajúcich sa obsahu právneho vzťahu majú individuálne dojednania obsiahnuté v písomnej zmluve odlišné od obsahu týchto VOP prednosť pred týmito podmienkami.
 • Zmluva zaniká v prípadoch stanovených VOP, a to najmä uplynutím doby, na ktorú bola zmluva dojednaná,  písomnou dohodou alebo písomným odstúpením od zmluvy.
 • Do doby ukončenia zmluvy budú všetky nevyfakturované alebo neuhradené peňažné pohľadávky a záväzky vyplývajúce zo zmluvy vyrovnané najneskôr do štrnástich 14 kalendárnych dní od ukončenia zmluvy.

7.Cena produktov a služieb

 • Cena za dodanie, zriadenie alebo poskytovanie   produktu alebo služby poskytovaných užívateľovi za odplatu je vždy stanovená podľa aktuálneho cenníka poskytovateľa.
 • Poskytovateľ je oprávnený meniť cenník, štruktúru aj výšku cien za poskytovaný produkt a službu.
 • Poskytovateľ je platca DPH a ceny za tovar a služby sú vrátane DPH. Poskytovateľ môže poskytnúť aj individuálne dojednanú cenu.
 • V prípade, že sa pri niektorom produkte alebo službe vyskytne cena, ktorá je evidentne chybná (napr. cena 0 euro alebo 1 euro a pod.), poskytovateľ nemá povinnosť poskytnúť tovar alebo službu za chybnú cenu.
 • V takomto prípade poskytovateľ môže užívateľovi ponúknuť poskytnutie tovaru alebo služby za riadnu cenu. Ak užívateľ s riadnou cenou nesúhlasí, môže od zmluvného vzťahu odstúpiť.
 • Cena za tovar alebo službu uvedenú na internetovom portáli sa uhrádza vopred na základe tzv. predfaktúry, ktorú poskytovateľ vystaví po objednaní tovaru alebo služby zo strany užívateľa. Užívateľ je povinný uhradiť predfaktúru v lehote splatnosti. V opačnom prípade sa objednávka ruší.
 • Platba sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na účet poskytovateľa.
 • Po úhrade predfaktúry vystaví poskytovateľ riadnu faktúru v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z  pridanej hodnoty v platnom znení a zabezpečí dodanie zaplateného produktu alebo služby.
 • Užívateľ súhlasí s vydaním a zaslaním elektronickej faktúry. Užívateľ môže svoj súhlas so zaslaním konečnej faktúry v elektronickej podobe odvolať písomným oznámením na adresu poskytovateľa.
 • Ak v prípade žiadosti alebo z dôvodov na strane užívateľa dôjde k zmene dohodnutého rozsahu poskytovaného produktu alebo služby, bude zmenená cena, ako aj všetky náklady, ktoré musel poskytovateľ s takouto zmenou vynaložiť, účtované odo dňa vykonania zmeny zo strany poskytovateľa.
 • Za produkty predávané prostredníctvom internetového portálu vyssilevel.skwww.nellyork.sk je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
 • a) platba online prostredníctvom platobnej brány GoPay (Online platobnou kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro alebo bankovým prevodom). Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti GOPAY s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu sú zadávané pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti GOPAY s.r.o.
 • b) internetovým bankovníctvom (internet bankingom), prevodom z účtu kupujúceho na účet predávajúceho.

8.Zrušenie zmluvy

 • Užívateľ je oprávnený zrušiť zmluvu kedykoľvek po jej vzniku najneskôr do 24 hodín pred dohodnutým termínom. V prípade ak dôjde k takémuto zrušeniu zmluvy po úhrade ceny za službu zo strany objednávateľa, je poskytovateľ povinný vrátiť objednávateľovi prijatú sumu.
 • V prípade zrušenia služieb v deň termínu alebo pri nezrušených termínoch bude zaúčtovaný storno poplatok vo výške 100 %.
 • Užívateľ je oprávnený uplatniť právo na odstúpenie od príslušnej zmluvy písomnou formou poštou na adresu: NELLYORK s.r.o., Dvory 1932, 020 01 Púchov alebo na e-mailovej adrese info@vyssilevel.sk, info@nellyork.sk . Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy pre spotrebiteľov je uvedený v prílohe k týmto VOP (je umiestnený pod textom VOP).
 • Užívateľ môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy formou písomného listu zaslaného v lehote uvedenej v ods. 1 tohto článku na adresu poskytovateľa, alebo prostredníctvom e-mailu zaslaného v uvedenej lehote na emailovú adresu poskytovateľa, v ktorom uvedenie údaje o užívateľovi (meno, priezvisko, názov, adresu, sídlo, emailovú adresu), oznámenie o odstúpení od zmluvy o kúpe produktu alebo služby s presným uvedením názvu produktu alebo služby, dátum záväznej objednávky, dátum zaslania odstúpenia od zmluvy.
 • Poskytovateľ vráti kúpnu cenu užívateľovi najneskôr v lehote 30 dní odo dňa doručenia písomného alebo emailového oznámenia o odstúpení od zmluvy formou dobropisu a spôsobom totožným so spôsobom akým bola uhradená kúpna cena.
 • Poskytovateľ je oprávnený zrušiť zmluvu po jej vzniku alebo neprijať alebo nepotvrdiť objednávku v prípade chybne vyplnených údajov, chýbajúcich údajov alebo iných nezrovnalostí v objednávke, pokiaľ ani po výzve poskytovateľa na ich doplnenie alebo odstránenie nedôjde k bezodkladnému odstráneniu týchto nedostatkov,
 • V prípade takéhoto zrušenia zmluvy je poskytovateľ povinný potvrdiť zrušenie zmluvy písomne alebo e-mailom a vrátiť užívateľovi prijatú cenu služby.

9.Práva a povinnosti užívateľa

 • Užívateľ má právo na dodanie produktu alebo služby v kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.
 • Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že:
 • pre používanie produktov a služieb platia rovnaké morálne, etické aj právne pravidlá ako pri akejkoľvek inej forme verejného používania informácií;
 • obsah týchto produktov a služieb je priebežne upravovaný podľa úvahy poskytovateľa, ktorý môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia alebo súhlasu užívateľa meniť či odstraňovať akúkoľvek časť obsahu či prestať ich úplne poskytovať, resp. prevádzkovať;
 • Užívateľ taktiež súhlasí s tým, aby poskytovateľ kedykoľvek skontroloval, či užívateľ používa produkt alebo službu v rozsahu a za podmienok ustanovených VOP a overil si ich dodržiavanie.
 • Užívateľ sa zaväzuje uviesť pri rezervácií produktu alebo služby pravdivé, úplné a presné údaje a písomne oznámiť poskytovateľovi všetky zmeny svojich poskytnutých identifikačných údajov. V prípade porušenia tejto povinnosti sú rozhodné údaje uvedené v poslednej registrácii užívateľa a užívateľ zodpovedá za škodu tým poskytovateľovi spôsobenú.
 • Užívateľ je povinný chrániť prihlasovacie údaje pred stratou, odcudzením alebo zneužitím. Zároveň je užívateľ povinný neposkytnúť prístupové údaje tretej osobe, v opačnom prípade je poskytovateľ oprávnený pozastaviť poskytovanie služieb.

10.Práva a povinnosti poskytovateľa

 • Poskytovateľ poskytuje užívateľovi možnosť za odplatu používať produkty a služby uvedené na internetovom portáli v súlade s VOP, pričom poskytovateľ má výhradné právo k akémukoľvek zásahu do týchto  produktov a služieb alebo VOP.
 • Poskytovateľ má právo obmedziť, prerušiť alebo zastaviť poskytovanie internetových  produktov a služieb z dôvodov nutnej správy, údržby alebo opravy, a to bez predchádzajúceho oznámenia užívateľovi či jeho súhlasu, a to na dobu nevyhnutnú na zrealizovanie nutnej správy, údržby alebo opravy.
 • Poskytovateľ je oprávnený sprístupňovať vo všetkých   produktoch a službách reklamu v zmysle platných VOP pre uverejňovanie inzercie v elektronických médiách poskytovateľa, a to aj reklamu kontextovo cielenú.

11.Komunikácia

 • Užívateľ súhlasí s komunikáciou najmä prostredníctvom emailovej adresy, telefónneho čísla a poštovej adresy, ktoré poskytne poskytovateľovi. V prípade, ak dôjde k zmene týchto údajov, je užívateľ povinný oznámiť ich poskytovateľovi. Do momentu oznámenia uvedenej zmeny je pre komunikáciu platný pôvodný údaj.
 • Informácia alebo listina doručovaná emailom sa považuje za doručenú dňom jej odoslania. Poskytovateľ aj užívateľ sú z tohto dôvodu povinní denne kontrolovať obsah svojho emailového konta.
 • Poskytovateľ bude zasielať dokumenty vo formáte Microsoft Word (*.DOC alebo *.DOCX) alebo v inom bežnom formáte (*.rtf alebo *.pdf). Na tento účel sú poskytovateľ aj užívateľ povinní zabezpečiť, aby ich emailové kontá a softwarové a hardwarové vybavenie počítača umožňovalo prijímať a čítať súbory v uvedených formátoch.
 • Užívateľ plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom webovej stránky vyssilevel.skwww.nellyork.sk , e-mailovej, telefonickej komunikácie a komunikácie pomocou elektronických médií (skype, google).

12.Zodpovednosť

 • Produkty a služby ponúkané prostredníctvom internetového portálu sú informačnými produktmi.
 • Poskytovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek priame či nepriame škody spôsobené postupom užívateľa alebo tretích osôb na základe poskytnutia týchto informácií. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za úspechy, či neúspechy plynúce z použitia informácií.
 • Služby poskytované poskytovateľom nie sú zákonným poradenstvom ani zákonnými službami podľa osobitných predpisov. Poskytovanie informácií má iba všeobecný a sumarizačný charakter.
 • Poskytovateľ nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za informácie, ktoré sú súčasťou obsahu internetového portálu. Články uverejnené na internetovom portáli sú chránené autorským právom. Užívateľ berie na vedomie, že dodávané produkty a služby sú predmetmi duševného vlastníctva a sú chránené autorskými právami a ostatnými právami duševného vlastníctva, ktoré patria spoločnosti NELLYORK s.r.o.
 • Zmluvou medzi poskytovateľom a užívateľom nedochádza k prevodu žiadnych práv duševného vlastníctva. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, užívateľ má právo používať produkty a služby výlučne ako konečný užívateľ a to spôsobom vyplývajúcim z povahy a účelu produktu. Nie je povolené ich bez písomného povolenia kopírovať, rozmnožovať, poskytovať tretej strane, publikovať alebo inak rozširovať v akýchkoľvek médiách resp. spôsobom.
 • Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú užívateľovi najmä, nie však výlučne, ak užívateľ uviedol nepravdivé alebo neúplné údaje vo formulároch odoslaných poskytovateľovi, ak neposkytol bezodkladne poskytovateľovi dostatočnú súčinnosť pri poskytovaní produktu a služby, alebo ak akýmkoľvek spôsobom pozmenil obsah poskytovateľom poskytnutých dokumentov v súvislosti s poskytnutím produktu alebo služby.
 • Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škodu vzniknutú užívateľovi alebo tretím osobám v dôsledku nesprávneho, nedovoleného alebo protiprávneho užívania internetového portálu.
 • Poskytovateľ nezodpovedá a neposkytuje užívateľovi žiadnu záruku za nepretržité alebo bezchybné fungovanie internetových portálov, za odkazy na iné internetové stránky ani za rýchlosť užívateľom používaného internetového pripojenia,
 • Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vírusy alebo iné napadnutia počítačového systému alebo iných technických zariadení používateľov internetového portálu.
 • Poskytovateľ nezodpovedá za škody ktoré boli spôsobené chybným pripojením na internetový portál. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači užívateľa zaťažuje poskytovateľa.
 • Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho súhlasu a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

13.Reklamácie

 • Užívateľ je povinný upozorniť poskytovateľa emailom (info@vyssilevel.skinfo@nellyork.sk )  na nesúlad poskytovaného produktu alebo služby s tým, čo bolo predmetom jeho objednávky bezodkladne po tom, čo nesúlad zistí.
 • V prípade, ak užívateľ nie je spokojný s poskytnutým produktom alebo službou, môže  poskytovateľovi podať emailom (info@vyssilevel.skinfo@nellyork.sk ) alebo poštou na korešpondenčnú adresu poskytovateľa reklamáciu, v ktorej uvedie názov produktu alebo služby a deň dodania a dôvod reklamácie. Reklamácie poskytovateľ vybavuje spravidla do 30 dní odo dňa prijatia reklamácie.
 • Okrem toho, objednávateľ môže uviesť svoj názor poskytovateľovi prostredníctvom tzv. feedback dotazníka alebo feedback e-mailu, ktorý poskytovateľ zasiela spravidla po poskytnutí produktu alebo služby.

14.Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ webovej stránky  www.vyssilevel.sk

NELLYORK s.r.o.

Námestie slobody

020 01 Púchov

IČO: 45 290 105  IČ DPH: SK2022919096

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri  Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka 22300/R ,

ďalej len ,, prevádzkovateľ“.

Pre kvalitné a plnohodnotné poskytovanie služieb je potrebné, aby zákazník poskytol prevádzkovateľovi osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.

Povaha osobných údajov vyplýva zo zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ďalej len ,, Zákon“. Vzhľadom na existenciu týchto osobných údajov sa prevádzkovateľ zaväzujeme, že s nimi bude zaobchádzať podľa platných právnych predpisov SR.

Prevádzkovateľ  zároveň prehlasuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať v súlade s dobrými mravmi a jeho konanie nebude obchádzať ani odporovať zákonu a ďalším všeobecným právnym predpisom.

Prevádzkovateľ pri uzatvorení zmluvného vzťahu, teda pri vykonaní objednávky vyžaduje od kupujúceho nasledovné informácie:

-Meno, priezvisko a presná adresa, ktorá má byť uvedená na faktúre

-e-mailová adresa, ktorá slúži na potvrdenie objednávky a nasledovnú komunikáciu s prevádzkovateľa s kupujúcim

-iná fakturačná adresa, v prípade, že kupujúci požaduje na faktúre inú ako doručovaciu adresu

-telefónny kontakt, pre prípad neuvedenia e-mailovej adresy alebo na rýchlejšiu komunikáciu.

Vyššie uvedené údaje prevádzkovateľ vyžaduje a uchováva pre možnosť plnenia kúpnej zmluvy, pre doručenie objednávky a urýchlený postup pri ďalšej objednávke. Kupujúci ma možnosť zmeniť osobné údaje kedykoľvek prihlásením sa do svojho účtu alebo prostredníctvom e-mailovej požiadavky. Prevádzkovateľ poskytuje kupujúcemu možnosť zrušenia a zneaktívnenia jeho účtu po zadaní požiadavky kupujúceho.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že osobné údaje kupujúcich nezverejňuje, nesprístupňuje a neposkytuje iným subjektom ako tým, ktoré sú nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy a na doručenie objednávky kupujúcemu. Medzi nevyhnutné subjekty s ktorými sa osobné údaje kupujúceho zdieľajú patria:

• Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S

Prevádzkovateľ bráni poškodeniu, zničeniu strate a zneužitiu databázy osobných údajov.

Osobné údaje vyžadované prevádzkovateľom sú nevyhnutné na poskytnutie služby a plnenie kúpnej zmluvy, iné ako nevyhnutné informácie prevádzkovateľ od kupujúceho nevyžaduje. Informácie, ktoré sa týkajú platieb zadáva kupujúci priamo na stránke jeho banky, údaje o bankovom účte prevádzkovateľovi neposkytuje. Banka kupujúceho poskytuje prevádzkovateľovi len informáciu o úspešnom alebo neúspešnom uhradení platby a  o účte z ktorého kupujúci uhradil požadovanú sumu, pre prípad vrátenia uhradenej sumy kupujúcemu. Prihlasovacie údaje k bankovému účtu ani iné informácie o účte, nie sú prevádzkovateľovi poskytované.

Pri registrácii kupujúci potvrdzuje, že bol v súlade s právnymi predpismi oboznámení so spracovaním jeho osobných údajov prostredníctvom prevádzkovateľa a toto spracovanie je vykonávané bez požadovaného súhlasu kupujúceho ako dotknutej osoby, vzhľadom na skutočnosť, že spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na vybavenie objednávky, na plnenie kúpnej zmluvy, v ktorej je kupujúcim jednou zo zmluvných strán a na doručenie tovaru.

Pri objednávkovom procese, má kupujúci možnosť zaškrtnúť políčko na odsúhlasenie prijímania noviniek a akcii, zliav a iných marketingových aktivitách od prevádzkovateľa na svojom e-maily. V tom prípade prevádzkovateľ vyžaduje zaškrtnutie políčka na odsúhlasenie so spracovaním osobných údajov kupujúceho.

Kupujúci má právo požiadať o výmaz osobných údajov a na zrušenie odoberania noviniek, akcií a iných marketingových aktivít na svojom e-mail alebo poštovým stykom.

Prevádzkovateľ môže uchovávať osobné údaje kupujúceho aj po skončení pôvodného účelu, po zániku zmluvy o poskytovaní služby pre štatistické účely, pre účtovníctvo či prieskumy, pre vymáhanie a postupovanie pohľadávok za službu, ktorú kupujúcemu poskytol, na uplatnenie práv alebo na plnenie iných povinnosti, ktoré vyplývajú z platných právnych predpisov. Prevádzkovateľ smie informácie poskytnúť tretím stranám pre štatistické účely a prieskumy no len v anonymizovanej podobe, teda v tejto podobe nebude možné na základe poskytnutých údajov identifikovať konkrétnych zákazníkov.

Doba určená na uschovávania a spracovanie osobných údajov je rovnaká ako doba určená na poskytovanie služby. Kupujúci uzavretím zmluvy poskytuje prevádzkovateľovi www.vyssilevel.sk súhlas so zhromažďovaním a uchovávaním osobných údajov v uvedenom rozsahu a zároveň v zmysle §13 ods. 3. zákona o ochrane osobných údajov berie na vedomie, že prevádzkovateľ www.vyssilevel.sk nie je oprávnený po zániku zmluvy až do uplynutia lehôt stanovených v osobitých predpisoch na likvidáciu osobných údajov kupujúceho.

15.Podmienky používania súborov cookies

 • V zmysle § 55 ods.5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás týmto dovoľujeme informovať o používaní cookies a na možnosť zmeny nastavenia svojho prehliadača pre prípad, že Vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.
 • Čo sú cookies?
  Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (napr. počítača, smartphona alebo tableta). Súbory cookies sa ukladajú do adresára pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila.
 • Prečo si ponechať nastavenie Cookies?
  Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je teda na Vašej slobodnej vôli. Je však potrebné vedieť, že v prípade zmeny ich nastavenia môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.
 • Prečo používame cookies?
  Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby. Naše stránky používajú súbory cookies na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti. Vďaka nim Vám vieme priniesť lepší zážitok na internete. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.
 • Súhlas s používaním cookies
  Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich webových stránok považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.
 • Ako si môžem zmeniť nastavenia Cookies?
  Tieto odkazy na stránky Vám ukážu, ako môžete kontrolovať svoje nastavenia cookies cez Váš internetový prehliadač. Pokiaľ zmeníte tieto nastavenia, uplatnia sa nielen pre naše stránky, ale aj pre všetky ostatné stránky, ktoré navštevujete cez Váš internetový prehliadač.

Internet Explorer Google Chrome | Mozilla Firefox

Spoločnosť NELLYORK s.r.o., so sídlom Námesite slobody 1656/21, 020 01, Púchov, IČO 45290105 používa na tejto webovej stránke súbory cookie, ktoré sú tu použité za účelom merania návštevnosti webu, cielenia reklamy, prispôsobenia zobrazenia webových stránok www.vyssilevel.sk. Cookie pre meranie návštevnosti webstránky a prispôsobenie zobrazenia webových stránok sú spracovávané na základe oprávneného záujmu našej spoločnosti. Cookie pre cielenie reklamy sú spracovávané na základe vášho súhlasu.

Údaje, ktoré prevádzkovateľ takto získa, môžu byť sprístupnené ďalším spracovateľom, najmä prevádzkovateľom služieb a platforiem Google a Facebook. Webové stránky možno používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu. Zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu je aktivované z iniciatívy návštevníka webu, vyjadreného aktívnym zaškrtnutím možnosti „Súhlasím“, ktorá nasleduje za upozornením v dolnej časti webovej stránky, znejúcim nasledovne: „Prevádzkovateľ webu, NELLYORK s.r.o. so sídlom Námesite slobody 1656/21, 020 01, Púchov, IČO 45290105 spracováva na tomto webe cookie potrebné pre fungovanie webových stránok a na analytické účely a v prípade vášho súhlasu tiež pre retargetting. „ Súhlas udeľujete na dobu, ktorá je uvedená ďalej pri jednotlivých marketingových cookie. Súhlas so zbieraním údajov súborov cookie pre marketingové účely možno vziať kedykoľvek späť, a to pomocou zmeny nastavenia príslušného internetového prehliadača.

Zhromaždené cookie súbory sú spracované najmä prostredníctvom služby Google Analytics, ktorú prevádzkuje spoločnosť Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Zozbierané cookie súbory sú následne spracované spoločnosťou Google Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Berte prosím v úvahu, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

 • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov – spoločnosť výmaz vykoná, pokiaľ nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami spoločnosti
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Spoločnosť Andrea Jakubíková zhromažďuje na svojich webových stránkach www.treaf.sk nasledujúce súbory cookies:

1)  Googleanalytics, získavanie štatistických informácií, expirácia – podľa nastavenia prehliadača, alebo po odstránení

2) Googleadwords, identifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Google a na retargetting, Expirácia  600 dní

3) Pixel Facebook, identifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti FB a retargetting  200 dní

 

16.Záverečné ustanovenia

 • Právne vzťahy medzi poskytovateľom a užívateľom neupravené VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ak sa na ne nevzťahuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.
 • Tieto VOP strácajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti neskorších VOP.
 • Aktuálne VOP sú zverejnené po dobu dvadsaťštyri 24 hodín denne na internetovom portáli nellyork.skwww.vyssilevel.sk a v tlačenej podobe sú k dispozícii na adrese sídla poskytovateľa.
 • Akékoľvek spory sa budú riešiť pred vecne a miestne príslušným súdom v Slovenskej republike. Zároveň akékoľvek reklamácie užívateľov v postavení spotrebiteľov budú vybavované v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. Reklamáciu je potrebné uplatniť písomne na adrese poskytovateľa.
 • Poskytovateľ je oprávnený tieto VOP kedykoľvek meniť, pričom v zmluvnom vzťahu s užívateľom na základe uplatnenia objednávky bude platiť vždy tá verzia VOP, ktorá bola zverejnená v čase využitia na internetovej stránke poskytovateľa, event. prístupná v mieste sídla poskytovateľa ako platná verzia v čase zadania objednávky, na základe ktorej došlo k uzavretiu zmluvy.
 • V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto podmienok používanie je alebo sa stane neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení. Poskytovateľ sa v takomto prípade zaväzuje bez zbytočného odkladu nahradiť dotknuté ustanovenie novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.
 • Podmienky inzercie a ďalších reklamných služieb na webových stránkach nellyork.skwww.vyssilevel.sk sú zaistené na základe samostatnej dohody medzi poskytovateľom a záujemcom o tieto služby. Návštevou internetového portálu a jeho používaním užívateľ prejavuje svoj súhlas so zobrazovaním cielenej reklamy tretích osôb, a to na základe použitia súborov cookies, spracovaných prostredníctvom internetových stránok týchto osôb.

17.Alternatívne riešenie sporov

 • Účelom tohto článku VOP je informovať užívateľa ako spotrebiteľa o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi poskytovateľom a užívateľom.
 • Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t.j. medzi užívateľom a poskytovateľom. Poskytovateľ môže svoj spor s užívateľom riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.
 • Orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže užívateľ obrátiť.
 • Užívateľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
 • Užívateľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov viď Čl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013).
 • Odkaz na platformu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

Púchov 19.11.2017

Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy pre spotrebiteľov TU