Prípadová štúdia – Ako mentoring dokáže pomôcť firme rásť

Popis situácie

Firma zameraná na poskytovanie služieb čelila náročnému obdobiu po 3 rokoch podnikania, keďže sa stretla s výrazným poklesom obratu. Tento pokles bol spôsobený nielen pandémiou, ale aj stratou významného klienta, čo viedlo k 50 % poklesu tržieb v poslednom roku v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Majiteľ spoločnosti mal ťažkosti pri otváraní nových obchodov, čo ho motivovalo k rozhodnutiu vyhľadať externú pomoc prostredníctvom mentoringu.

Riešenie

Prvým krokom bolo zdiagnostikovanie celej situácie. Zisťovali sme, ako na tom firma je,  čo v jeho biznise funguje a čo nie. Na mentoringoch sme spolu s majiteľom firmy  zanalyzovali tržby a ako aj dôvody zlyhania v nových obchodoch. Vykonali sme dôkladnú analýzu nákladovej štruktúry firmy a identifikovali možnosti zníženia nákladov bez ohrozenia kvality poskytovaných služieb. Identifikovali sme tiež silné stránky kľúčových zamestnancov a oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť.

Vypracovali sme plán na rozloženie rizík prostredníctvom diverzifikácie portfólia služieb a zvýšenia flexibility v reakcii na trhové zmeny.

Implementovali sme efektívnejšie pracovné postupy a optimalizovali výdavky na marketing.

Naše mentoringové stretnutia  umožnili majiteľovi pozrieť sa aj na jeho osobné motivácie, ktoré ovplyvňovali jeho  podnikanie. Majiteľ firmy zistil, že sa pri riešení situácií najskôr zaoberá otázkami, čo by sa mohlo pokaziť, a až potom rieši kroky k dosiahnutiu cieľov, čo je pre neho vyčerpávajúce a zároveň to bráni v rýchlejšom rozvoji firmy. 

Celková diagnostika problému nám poskytla komplexný pohľad na súčasný stav firmy a pomohla identifikovať kľúčové oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť prostredníctvom mentoringu a ďalších strategických opatrení.

Na začiatku bolo potrebné znížiť náklady tak, aby firma prežila. Na ďalších stretnutiach sme postupne vypracovali novú stratégiu pre rozvoj nových obchodov, s dôrazom na preskúmanie trhu, identifikáciu potenciálnych klientov a optimalizáciu marketingových a predajných aktivít. 

Mentorovanie a koučing majiteľa boli zamerané na jeho zmenu myslenia pri riešení podnikateľských situácií, čo pomohlo majiteľovi získavať inovačné prístupy k riešeniu situácií, čím podporil rýchlejší rozvoj firmy a lepšie riadenie rizík. Celkové riešenia poskytli podniku novú perspektívu a nástroje na úspešnú obnovu a trvalý rast.

Záver

V dôsledku úspešnej spolupráce s mentorom a implementácie strategických opatrení a zmeny myslenia firma dosiahla výrazné zlepšenia. 

Tržby začali postupne rásť, majiteľovi sa podarilo úspešne získať dvoch nových významných zákazníkov a zvýšiť tržby o 30 % za 5 mesiacov. Zároveň došlo k rastu zisku  aj kvôli významnému zníženiu nákladov prostredníctvom optimalizácie nákladovej štruktúry a pracovných postupov.

Druhým kľúčovým momentom sa stala zmena myslenia majiteľa, ktorý sa začal sústrediť na pozitíva a aktívne riešenie situácií, čo malo pozitívny dopad na firmu.

Celkový výsledok ukázal, ako mentoring a koučing dokáže firmám pomôcť  a že kombinácia inovatívnych obchodných stratégií a zároveň zmeny myslenia majiteľa firmy môžu  viesť k rýchlejšiemu rastu firmy